CN/EN

Download Space Cleaner - Dọn dẹp, tối ưu, tăng tốc hệ thống

Ngu?i dùng n?u dã quá quen v?i các công c? d?n rác trên di d?ng n?i ti?ng nhu CCleaner hay Clean Master ch?c ch?n c?n bi?t d?n m?t công c? d?n rác trên di d?ng cung n?i b?t không kém hi?n nay dó là Space Cleaner.

Ho?t d?ng nhu m?t chi?c “ch?i” da nang, ngoài ch?c nang d?n d?p rác phát sinh t? ?ng d?ng, cài d?t trên di d?ng, Space Cleaner còn có th? kiêm nhi?u ch?c nang khác nhu gi?m nhi?t d? CPU, gi?m b? nh? RAM tiêu th? d? c?i ti?n hi?u su?t, qu?n lý ?ng d?ng di d?ng thông minh và th?m chí có ch? d? t?i uu h? th?ng lên t?i 80%. Dù là m?t thi?t b? di d?ng có c?u hình y?u ho?c c?u hình r?t m?nh thì vi?c download và s? d?ng Space Cleaner s? góp ph?n c?i thi?n hi?u su?t x? lý da tác v? và qu?n lý di?n tho?i t?t hon.

download space cleaner

Nh?ng tính nang chính c?a Space Cleaner

1. Công c? d?n rác trên di d?ng g?n nh?, ti?t ki?m không gian luu tr?

Gi?ng nhu nhi?u công c? d?n rác trên di d?ng khá g?n nh? và thành công nhu CCleaner, Clean Master,…Space Cleaner là m?t ?ng d?ng d?n rác nh? g?n, chi?m ít dung lu?ng b? nh? khi t?i v? và cài d?t. ?ng d?ng Space Cleaner du?c tích h?p s?n công c? phân tích thông minh, giúp xóa nh?ng file rác t? các ?ng d?ng khác và c?i thi?n hi?u su?t t?ng th?. Nh?ng t?p tin rác có th? là các gói t?p tin cài d?t, t?p tin t?m th?i, file .APK sau khi cài d?t, gói ?ng d?ng dã cu và nhi?u file có dung lu?ng l?n khác.

Ngay sau khi nh?n nút Phone Boost, ngu?i dùng s? th?y m?t danh sách t?ng h?p t?t c? các ?ng d?ng dang ch?y n?n, rác ?ng d?ng. T?t nhiên, b?n hoàn toàn có th? tùy ch?n các tác v?, ?ng d?ng hay ti?n trình mu?n t?t, dóng bang ho?c xóa b?.

download space cleaner

2. Gi?m nhi?t d? CPU

S? d?ng quá  nhi?u tác v? trên di?n tho?i là nguyên nhân chính khi?n CPU nóng lên, d? gi?m hi?u su?t s? d?ng và gây chai pin di?n tho?i. Chính vì l? dó, vi?c gi?m nhi?t d? CPU trên di?n tho?i là r?t c?n thi?t n?u mu?n b?o toàn tu?i th? s? d?ng và c?i ti?n hi?u su?t. Space Cleaner cung c?p tính nang CPU Cooler giúp phân tích và nhanh chóng t?t nh?ng ?ng d?ng gây nên hi?n tu?ng quá nhi?t trên CPU.

download space cleaner

3. Gi?m tiêu th? b? nh?, tang b? nh? RAM

M?t b? nh? RAM d? l?n là co s? d? c?i thi?n tr?i nghi?m ngu?i dùng t?t nh?t. Khi có nhi?u không gian b? nh? RAM, ngu?i dùng d? dàng th?c hi?n các tác v? da nhi?m hay choi nhi?u game n?ng, tiêu t?n tài nguyên và b? nh? di?n tho?i. Space Cleaner có tính nang Memory Booster giúp d?n d?p b? nh?, m? r?ng không gian b? nh? RAM t?m th?i. Tính nang này ho?t d?ng theo co ch? ng?ng m?i quá trình ch?y n?n, gi?i phóng b? nh? RAM và h? nhi?t CPU. Nh? dó, ngu?i dùng có th? tho?i mái lu?t Facebook (m?t trong nh?ng ?ng d?ng tiêu t?n b? nh? RAM nhi?u nh?t) hay choi game.

download space cleaner

4. Ch? d? Advanced Booster - Super Booster h?n ch? t?i da tình tr?ng ch?y n?n

Hai ch? d? Advanced Booster (Super Booster) là ch? d? tang t?c d?c bi?t c?a Space Cleaner. Khi kích ho?t ch? d? này, Space Cleaner s? th?c hi?n cùng lúc nhi?u tác v? nhu d?n d?p b? nh? d?m, d?n rác, và t?t các ?ng d?ng ch?y n?n không c?n thi?t. Quá trình t?i uu du?c kh?ng d?nh giúp tang t?c di?n tho?i lên t?i 80%, m?t k?t qu? dáng kinh ng?c so v?i nhi?u ?ng d?ng d?n rác trên di d?ng khác. Tuy nhiên vi?c s? d?ng Advanced Booster ch? nên du?c áp d?ng khi b?n c?m th?y hi?u su?t di?n tho?i dang r?t ch?m.

Gi?ng nhu nhi?u ?ng d?ng d?n rác khác, Space Cleaner cung cung c?p shortcut ngoài màn hình d? b?n d? dàng truy c?p t? màn hình Home Screen. Ch? v?i m?t thao tác ch?m, b?n hoàn toàn có th? tang t?c thi?t b? m?t cách t? d?ng.

download space cleaner

5. Qu?n lý ?ng d?ng hi?u qu?

Không ch? là m?t công c? phân tích, d?n rác và tang t?c di?n tho?i, Space Cleaner cung là m?t công c? qu?n lý ?ng d?ng chuyên nghi?p. Thông qua Space Cleaner, ngu?i dùng có th? l?c và phân tích t?n su?t s? d?ng c?a các ?ng d?ng, d?ng th?i xem ?ng d?ng nào hay t?o ra nhi?u rác nh?t ho?c chi?m d?ng b? nh? RAM l?n nh?t d? có k? ho?ch xóa ?ng d?ng ra kh?i di?n tho?i. G? b? ?ng d?ng n?ng và không s? d?ng d?n là m?t trong nh?ng cách don gi?n và hi?u qu? d? c?i thi?n t?i da hi?u su?t s? d?ng di?n tho?i.

download space cleaner

T?ng k?t, Space Cleaner là m?t ?ng d?ng d?n d?p rác trên di d?ng thông minh, dáng t?i v? và s? d?ng d?i v?i m?i c?u hình di?n tho?i. Tuy nhiên ?ng d?ng hi?n t?i ch? m?i h? tr? cho n?n t?ng Android.

Tóm t?t nh?ng tính nang chính c?a Space Cleaner

- H? tr? da ngôn ng? và giao di?n don gi?n, d? s? d?ng.

- Công c? d?n rác nhanh g?n, hi?u qu? và tiêu t?n ít tài nguyên di?n tho?i.

- Giao di?n t?i uu h? th?ng và d?n rác du?c t?i uu gi?n hóa v?i m?t nút b?m duy nh?t ngoài màn hình chính/

- Dung lu?ng cài d?t khá nh?, ch? kho?ng 4,5 MB.

Text link:http://taimienphi.vn/download-space-cleaner-25460

??????????????? ?ICP?17014390?